5 nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 5

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 5-10/5/2017 với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến những định hướng lớn về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

5 noi dung quan trong cua Hoi nghi Trung uong 5 hinh anh 1

 

>>> Đọc thêm: Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Video: Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Bình luận