Xuất hiện mã độc Red Alert 2.0 tấn công các tài khoản ngân hàng

Hơn 60 ứng dụng của các ngân hàng và mạng xã hội đang là mục tiêu tấn công của mã độc Red Alert 2.0.

 

Bình luận