Video: Toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bình luận