Video: Ngày đầu tiên của Tổng Bí thư trong chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ

Tin tức trong ngày mới