Từ hôm nay, khách hàng mất tiền trong tài khoản được bồi hoàn

Từ hôm nay (28/11), khách hàng mất tiền trong tài khoản không do lỗi của mình sẽ được bồi hoàn.

5 ngày kể từ ngày thông báo kết quả tra soát khiếu nại cho khách hàng, tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện bồi hoàn cho chủ thẻ theo thỏa thuận và quy định của pháp luật hiện hành.

VTC1

Bình luận