Việt Nam sẽ hợp pháp quyền chuyển đổi giới tính 

Hợp pháp quyền chuyển đổi giới tính là quyết định quan trọng được nhiều người chờ đợi tại Hội thảo đánh giá tác động chính sách của dự án luật chuyển đổi giới tính vừa qua ở Hà Nội.