Nam sinh sát hại bạn, giấu xác trong ao tôm rồi vào lớp học tiếp 

Sau khi đánh chết bạn vì mâu thuẫn, Giỏi kéo xác nạn nhân đến phía sau ao tôm gần đó để giấu, sau đó tiếp tục vào lớp học.

; ; ;