Học sinh lớp 1 bắt đầu học chương trình mới khi nào? 

Bắt đầu từ năm học 2018-2019, những em sinh từ năm 2012 sẽ làm quen với cách dạy và học tương đối mới so với học sinh lớp 1 hiện nay.