Trực tiếp: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Đang truyền hình trực tiếp Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Bình luận