Tìm kiếm máy bay Casa-212 mất liên lạc

Ngay sau khi máy bay Casa-212 số hiệu 8983 mất liên lạc, Bộ Quốc phòng triển khai quyết liệt các biện pháp tìm kiếm.

Bình luận