Thời gian đào tạo Đại học, Cao đẳng được rút ngắn 1 năm

Thời gian học đại học sẽ rút ngắn từ 4-6 năm xuống còn từ 3-5 năm, thời gian học cao đẳng thay vì quy định cứng là 3 năm, sẽ giảm xuống còn 2-3 năm.

Bình luận