Loài quạ thông minh thế nào?

Thí nghiệm của cá nhà khoa học Thụy Điển cho thấy, loài quạ rất thông minh và có thể thông minh hơn con người.

Bình luận