Nước mắm nhiễm arsen hữu cơ: Chuyên gia khẳng định không độc

Từ góc độ phân tích của các chuyên gia, nước mắm nhiễm asen có đáng ngại hay không?

Bình luận