Lăm le ăn thịt nghé, sư tử bị trâu rừng đuổi chạy trối chết

Không nhìn thấy bóng dáng trâu mẹ, sư tử bèn lăm le lại gần nghé con, ai ngờ trâu rừng từ đâu phi tới như một cơn lốc, dọa chúa tể sơn lâm sợ chạy té khói.

Bình luận