Kiến nghị giảm 107,4 năm thời gian thu phí của các dự án BOT

Sau khi chỉ rõ bất cập trong các dự án BOT, Kiểm toán Nhà Nước kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 27 dự án so với phương án tài chính ban đầu 107,4 năm.

VTC1

Bình luận