'Hậu phương' vững chắc ngoài phòng thi, lo lắng cùng sĩ tử

12 năm đèn sách của con cũng là 12 năm bố mẹ vất vả, lo lắng và đây là thời điểm trồng cây đến ngày hái quả; chính vì thế, các con đi thi lo một, bố mẹ ở ngoài lo lắng gấp mười lần.

Bình luận