VTC News

Hành vi nào của bạn mà con trẻ dễ bắt chước?

(VTC News) - Trẻ em được ví như một tờ giấy trắng, rất dễ tiếp thu những điều xảy ra xung quanh. Làm thế nào để con bạn biết tiếp thu những điều tốt?