Chung kết Olympia 2016: Phần khởi động của Thanh Chương

Hồ Đắc Thanh Chương giành số điểm rất cao 110 điểm khi trả lời đúng 11/12 câu trong phần thi Khởi động.

Bình luận