Bút 'tàng hình': Sản phẩm nguy hiểm tiếp tay cho các vụ lừa đảo siêu hạng

Ngoài những mục đích như viết để quay cóp khi thi cử, loại bút "tàng hình" với khả năng tự xóa bút tích còn được sử dụng trong các phi vụ lừa đảo siêu hạng.

Bình luận