3 tiêu chí đánh giá chỉ số hạnh phúc của người Việt

Bộ tiêu chí đánh giá về hạnh phúc của người Việt Nam sẽ được xây dựng trên 3 tiêu chí lớn, đó là điều kiện về: Kinh tế, vật chất, môi trường sống tự nhiên; quan hệ gia đình, xã hội và đời sống tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng.

VTC14

Bình luận