1/5 dân số thế giới có khả năng 'nghe' thấy ánh sáng

Trường hợp đặc biệt hiếm hơn của hội chứng cảm giác kèm chỉ xảy ra với 2-4% dân số thế giới là cảm giác ngược, họ có khả năng nếm thấy vị của táo khi nhìn thấy số 8 màu xanh.

Bình luận